HANKEPOOLIn hankkeet

Lisätietoja HANKEPOOLIsata ja hankerekisteristä: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574 ja yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820.

Hankkeen nimiKuvausRahoittajatHankkeen toteutuskunnatHankkeen YhteyshenkiloYhteyshenkilon Sahkopostiosoiterahoittaja_hfilterhankkeen_toteutuskunta_hfilter
Asukasloikka Savonlinna -seuraava askelAsukaslähtöinen kaupunkikehittäminen, tuensiirtohankkeet ja tapahtumat, osallisuustapahtumien järjestäminen. Entistä enemmän ja monipuolisemmin osallisuuden vahvistamista, vaikutuskanavien lisääminen, yhdistysten ja asukkaiden keskinäisen toiminta-aktiivisuuden ja yhteistyön lisääntyminen, uusien yhdistysten tavoittaminen kehittämistyöhön ja uusien verkostojen syntyminen.ESRSavonlinnaVirpi Leskinen[email protected]esrsavonlinna
DIGIHOIVAdigiHOIVA hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, digiHOIVA. Hankkeessa nivoutuu toisiinsa koulutuksien kehittämisen lisäksi ihmisten hyvinvointi ja huolenpito, oman terveyden seuranta, hoitotyö sekä näissä käytettävä hyvinvointi-teknologia. Hankkeessa painotetaan työelämässä sekä terveydenhoidossa lisääntyvää teknologiaosaamista, laitetuntemusta, yleistyvää tekoälyä sekä oppimisympäristön käyttöön liittyvää toimintamallia. HUB-oppimisympäristön käytössä, toiminnassa, ohjeistuksessa ja pedagogiikassa hyödynnetään digitaalisuutta. Oppimisympäristöön …EAKR, ESRSavonlinnaSami Pirhonen[email protected]eakr esrsavonlinna
Etelä-Savon OmaisOiva Pieksämäki ja Savonlinnan seutuOmaisOiva on omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaan, jossa osallistumisen mahdollisuuksia tuodaan omaishoitoperheiden lähelle  STEASavonlinna, Enonkoski, Rantasalmi, SulkavaTaina Turtio[email protected]steasavonlinna enonkoski rantasalmi sulkava
KultRinki – Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan!KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! -hankkeen tavoitteena on olla mukana luomassa dynaaminen Savonlinnan KulttuuriRinki, jonka kehittämisessä hyödynnetään kansalaislähtöisiä menetelmiä, kokeilukulttuuria, kohderyhmän kautta saatua palautetta, vaikuttavuuden mittausta ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! -hankkeen järjestämät tapahtumat, koulutukset ja tilaisuudet edesauttavat ja vahvistavat eri kohderyhmien, organisaatioiden, palveluntuottajien välistä yhteistyötä sekä …ESRSavonlinnaRiitta Kärkkäinen[email protected]esrsavonlinna
Kulttuuritoimintoja Savonlinnan KesäänToteutetaan kulttuuritoimijoiden toiminnallinen hanke , jossa kehitetään peruuntuneen juhlakauden sijaisohjelmaa ja Taiteiden yö kokonaisuus.Muu rahoittajaSavonlinnaVeera Koivaara[email protected]muu-rahoittajasavonlinna
Kyliltä KylilleKaikki kylät kertomaan erä- ja ulkoilureiteistään! Savonlinnan kylät ry hallinnoi Kyliltä kylille -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää ja kartoittaa lihasvoimin liikuttavat, hoidetut erä- ja ulkoilureitit sekä niihin liittyvät aktiviteetit ja palvelut yksiin kansiin, helposti tavoitettavaan muotoon. Hanke palvelee kaikkia alueen asukkaita, alueella lomailevia sekä matkailuyrityksiä tuoden digitaalisen palvelun lisäksi opasteet …LeaderSavonlinnaAsko Koukkari[email protected]leadersavonlinna
Lähde VaikuttaaAsukasloikka Savonlinna – Seuraava Askel tuensiirto hanke LÄHDE VAIKUTTAA starttasi toimintansa 2.1. 2019.  Hankkeen kesto on 31.12.2020 asti. Hankkeen toinen rahoittaja on Piällysmies Leader. Tämän rahoituksen kautta hanke jalkautuu ja tekee työtä myös Savonlinnan taajamamerkkien ulkopuolella. Hanke jatkaa hyvin alkanutta Kumppanuuskaupunki Lähidemokratia lähteellä -hanketta ja toimii edelleen vahvasti yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa, heidän toteuttaessaan Kumppanuuspöytä – …Leader, ESRSavonlinnaJaana Luostarinen[email protected]leader esrsavonlinna
Paikka-auki ! Yhdistysapuri yhdistystoimijoiden tueksiNuoren palkkaaminen yhdistystoimijoiden avuksi erilaisissa yhdistyskentän toiminnoissa.STEAEnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaSirpa Kolistaja[email protected]steaenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
Parasta Etelä-Savoon Savonlinnan osioTaide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus. Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistämme sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja heitä kouluttavien, taide-, kulttuuri- ja …ESREnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaAsta Vaittinen[email protected]esrenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
Parhaat Paikat – toimitilahakemisto Savonlinnan seudullaToimitilat tunnetuiksi -hankkeen keskinen tavoite on kohtauttaa erilaisia toimitiloja omistavat ja ylläpitävät toimijat näitä tiloja tarvitseviin yhdistyksiin, yhteisöihin, yrityksiin ja yksittäisiin kansalaisiin. Toimitilat tunnetuiksi -hanke kokoaa kattavan tiedoston ja toimivan nettiperusteisen hakupalvelun Enonkosken ja Savonlinnan alueen kokoontumis-, juhla- ja harrastetiloista. Hankkeessa laaditaan YSSI.FI -palvelualustan yhteyteen kattava kuvallinen hakemisto Savonlinnan ja …LeaderEnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaJohanna Kärkkäinen[email protected]leaderenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
PelitukiTuotamme ja välitämme tietoa raha- ja digipelaamisesta, peliongelmista ja liiallisesta internetin käytöstä. Kehitämme peli- ja nettihaittojen ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa Itä- ja Keski-Suomessa. Lisätietoja https://www.pelituki.fi/materiaalitSTEAEnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaEija Myllymäki[email protected]steaenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
Tiedolla, Taidolla ja Tunteella Yhdessä Hyvään Huomiseen !Savonlinnan Seudun Kolomonen ry toimii Savonlinnan seutukunnan yhdistyskentän yhteistoimintajärjestönä, jonka tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kolomonen tuo yhteistyössä yhdistyskentän kanssa kolmannen sektorin toimintaa näkyväksi, nostaa sen arvostusta ja merkitystä sekä luo yhteistyökanavia kolmannen sektorin ja julkisen sekä yksityisen sektoreiden välille. Kolomonen toimii vahvana maakunnallisena toimijana yhteistyöverkostoissa. Toiminnan …STEAEnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaSirpa Kolistaja[email protected]steaenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU)Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kehittää ja edistää sote-alan yritysten tuottavuutta palvelumarkkinoiden kehittymistä, toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Etelä-Savossa huomioiden mahdollisen sote-uudistuksen synnyttämä markkinatilanne. Hankkeen toiminnot, palvelut: Kaikille avoimet hankkeen teemaan liittyvät koulutustilaisuudet ym. tapahtuman. Kolomosen jäsenyhdistykset voivat osallistua hankkeen sisäisiin tapahtumiin.ESRSavonlinnaSatu Pulkkinen[email protected]esrsavonlinna
Tuumasta töihin- sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankeSujuvien koulutus- ja työllistymispolkujen rakentaminen ja kehittäminen ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa.ESRRantasalmi, SavonlinnaInga Angersaari[email protected]esrrantasalmi savonlinna
Uusille urille – Nuorten työelämätaitojen vahvistaminenKehittää malleja työelämätaitojen valmentamiseen oppilaitoksissa  ESRSavonlinnaAntti Rantaniva[email protected]esrsavonlinna
Vakan alta ValoonVakan alta valoon -kehittämishanke on Savonlinnan pitäjäkylät ja maaseutukylät kattava hanke. Vakan alta valoon on kehittämishanke, jonka tehtävänä on Savonlinnan alueen tarinoita ja tarinoista koostuvaa kulttuuriperintöä tutkineiden eri hankkeiden ja projektien tulosten kartoittaminen ja yhdistäminen. Tarinoiden mahdollisten teemojen löytäminen ja eri tarinoiden yhtäläisyyksien etsiminen. Kehittämishankkeessa perinnetietoa kerätään myös haastattelemalla paikallishistorian …LeaderSavonlinna, EnonkoskiMeeri Larinen[email protected]leadersavonlinna enonkoski
Yhdessä Itä-Savossa hankeYhdessä Itä-Savossa hankkeella ehkäistään ja korjataan koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen henkilöille, yhdistyksille muille yhteisöille aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia ja varmistetaan näiden toimijoiden mahdollisimman turvallinen siirtyminen epidemian jälkeiseen aikaan. Poikkeusolojen tilannetta on hankealueen (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) osalta selvitetty vuoden 2020 alussa käynnistyneen ja Hankepoolin toimintaan osallistuville organisaatioille suunnatulla kyselyllä, …ESREnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaKimmo Käärmelahti[email protected]esrenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-SavoonHankkeen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksella edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa. Hankkeessa järjestään yrittäjyyskasvatuskokeiluja, yrittäjyyden toimenpiteitä opiskelijoille, koulutuksia opettajille ja luodaan yrittäjyyskasvatuksen polut kaikille Etelä-Savon kunnille sekä Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku.ESREnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaMaisa Kantanen[email protected]esrenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava